blog image

توسعه فناوری در دانشگاههای آنلاین

مدرسان تکنیک های آموزش به شکل غیر حضوری را یاد گرفته اند و ایجاد فضای چالش برای دانشجویان در دانشگاههای آنلاین سبب شده تا دانشجو با مدرس همگام شود و بخشی از آموزش را به دست بگیرد که رویکرد بسیار ارزشمندی خواهد بود. امروزه سواد رسانه ای قوی تر شده است. زیرساخت های آموزش مجازی گسترده تر از قبل هستند تا مشکلات مربوط به دانشگاه های آنلاین بسیار کمتر شوند.

ویژگی های دانشگاه آنلاین و مجازی

نحوه تدریس در دانشگاه آنلاین به این صورت است که پایگاه اینترنتی برای مرکز آموزش مجازی در نظر گرفته شده است و دانشجو برای اینکه بتواند به این سامانه ورود داشته باشد نیاز به کلمه شناسایی و رمز دارد. این پایگاه شامل بخش های مختلفی است. مثلاً یک بخش شامل خبررسانی بوده و بخش هایی مخصوص مراجعه استاد در نظر گرفته می شود.

error: محتوی حفاظت شده